POLITYKA PRYWATNOŚCI https://silverglass.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański ul. Wschodnia 2, 95-080 Tuszyn, NIP 7710014972 danych osobowych klientów spółki korzystających ze strony internetowej https://silverglass.pl/

Firma P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański ul. Wschodnia 2, 95-080 Tuszyn, NIP 7710014972 w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”. Wszystkie dane osobowe klientów https://silverglass.pl/, uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

Korzystanie z Usług P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański ul. Wschodnia 2, 95-080 Tuszyn, NIP 7710014972 za pośrednictwem naszej strony internetowej oznacza, iż akceptują Państwo zasady przyjęte w niniejszej Polityce. Jeżeli mają Państwo jednak jakiekolwiek pytania, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail silverglass@silverglass.pl lub numerem telefonu: +48 42 614 46 52.

DEFINICJE
Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie.


P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański

oznacza przedsiębiorcę działającego pod firmą P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański ul. Wschodnia 2, 95-080 Tuszyn, NIP 7710014972


Dane Osobowe

oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);

Usługi

oznaczają świadczone przez P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański ul. Wschodnia 2, 95-080 Tuszyn, NIP 7710014972 usługi, w szczególności sprzedaż produktów – szczegółowo opisane na stronie: https://silverglass.pl/


Użytkownik

oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański ul. Wschodnia 2, 95-080 Tuszyn, NIP 7710014972, którego Dane Osobowe są przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej https://silverglass.pl/

Polityka

oznacza niniejszą politykę prywatności;

Przetwarzanie

oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański ul. Wschodnia 2, 95-080 Tuszyn, NIP 7710014972;

Rozporządzanie

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej https://silverglass.pl/ celem skorzystania ze świadczonych przez nas Usług, możemy przetwarzać Państwa Dane Osobowe – ma to miejsce jednak wyłącznie wtedy, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług.
 2. Wszelkie podane przez Państwa Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 3. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański.
 4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański i korzystania z ich pełnej funkcjonalności. Informujemy, że zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.
 5. Jeżeli uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, mogą Państwo cofnąć ją w każdym momencie.


ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Aby świadczyć na Państwa rzecz Usługi, potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych dlatego:
  a. podczas rejestracji lub składania zamówienia na stronie internetowej https://silverglass.pl/ prosimy o podanie Danych niezbędnych do realizacji Usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  b. jeżeli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali – prosimy o podanie za pośrednictwem strony internetowej danych kontaktowych - podstawą przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  c. podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej zbieramy informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies – nie profilujemy jednak Użytkowników, a ciasteczka wykorzystujemy wyłącznie do lepszego dostosowania naszej strony internetowej do Państwa potrzeb - podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 2. Dane Osobowe wskazane w pkt. 7 powyżej są adekwatne do celu, dla jakiego je prztewarzamy – nigdy nie prosimy Państwa o podanie więcej informacji niż te, które są dla nas niezbędne dla świadczenia dla Państwa Usług lub skontaktowanie się z Państwem, na Państwa życzenie.
 3. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe:
  (i) w celu świadczenia Usług;
  (ii) w celu kontaktu z Państwem – na Państwa życzenie;
  (iii) w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  (iv) jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę - w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić podczas dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym lub poprzez zapisanie się na nasz newsletter. Prosimy pamiętać, iż wyrażenie zgody na przesyłanie komunikatów jest w pełni dobrowolne – nie ma żadnego wpływu na dokonywanie przez nas sprzedaży czy szybkość realizacji usługi. Dodatkowo, zgodę można w każdym momencie wycofać.
 4. Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji celu oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, Dane Osobowe przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia. Informacja, ile przechowywane są Dane Osobowe przetwarzane w ramach danej Usługi, jest Państwu udostępniana na każdy Państwa wniosek.
 5. Informujemy, iż nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.


UPRAWNIENIA

 1. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia zawsze mogą Państwo:
  (i) prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;
  (ii) prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;
  (iii) sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
  (iv) odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych usług;
  (v) wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;
  (vi) prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;
  (vii) skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
 2. P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 4-6 oraz 12. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc. P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański poinformuje także Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.
 3. W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.


NASI PARTNERZY

 1. Dla świadczenia na Państwa rzecz Usług, musimy podejmować współpracę z naszymi sprawdzonymi partnerami. Czasami niezbędne jest przekazanie im Państwa Danych Osobowych – korzystamy jednak wyłącznie z usług podmiotów, którzy wdrożyli Rozporządzenie i należycie chronią Państwa Dane Osobowe, a samo powierzenie zawsze odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 2. W związku z powyższym Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być takie podmioty takie jak kurierzy, operatorzy pocztowi, operatorzy płatności internetowych, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia. Zawsze dokonujemy analizy ryzyka przy przetwarzaniu Danych Osobowych, a o Dane Osobowe dbamy już w fazie projektowania Usług. Stosujemy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne wdrożone, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.


INFORMACJA HANDLOWA

 1. Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.
 2. Zawsze mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości – wystarczy, że klikną Państwo odpowiedni link dezaktywacyjny znajdujący się w naszym mailingu lub poinformują nas o tym za pośrednictwem podanych w Polityce danych kontaktowych +48 42 614 46 52 lub też kontaktując się za pośrednictwem adresu mailowego: silverglass@silverglass.pl
 3. Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie parametrów technicznych , warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.


PLIKI COOKIES

 1. Świadcząc usługi, korzystamy z plików cookies. Pliki cookies ułatwiają korzystanie ze strony internetowej oraz pomagają dostosować Usługi do Państwa potrzeb.
 2. Wykorzystujemy trzy rodzaje ciasteczek: sesyjne (służące identyfikacji użytkownika), statystyczne (służące celom statystycznym) oraz funkcyjne (poprawiające funkcjonalności systemu).
 3. Pliki cookies nie powodują żadnych zmian w konfiguracji Państwa urządzenia końcowego. Jeśli jednak chcą Państwo z nich zrezygnować, mogą to Państwo zrobić zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.


KONTAKT

 1. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z P.P.H.U. Silver-Glass Grzegorz Szymański:
  a. Kontaktując się za pośrednictwem e-maila lub telefonu:
  e-mail: silverglass@silverglass.pl
  tel.: +48 42 614 46 52;
  b. albo odwiedzając nas osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną – nasz adres to:
  ul. Wschodnia 2, 95-080 Tuszyn